Klauzula informacyjna RODO  

dotycząca przetwarzania danych osobowych związanego z realizacją usługi IBOK

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1)   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o., ul. Płowiecka 8, 37-700 Przemyśl;

2)   kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 16 670 41 53 wewn. 250 / iod@mpec.przemysl.pl

3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia możliwości prawidłowego korzystania z IBOK - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

4)   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5)   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z usługi IBOK, chyba że wyrazi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych, co będzie równoznaczne ze złożeniem rezygnacji z korzystania z usługi IBOK.

6)   posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;

7)   przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8)   podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże odmowa w tym zakresie będzie skutkowała brakiem możliwości korzystania z usługi IBOK.