REGULAMIN

INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA IBOK

(obowiązuje od 01.01.2020r.)


Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia Usługi IBOK drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Przemyślu dostępnej pod adresem https://ibok.mpec.przemysl.pl.

Przed rejestracją do IBOK Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.Rejestracja oznacza, że Klient zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na wszystkie postanowienia w nim zawarte. Akceptacja postanowień Regulaminu nie wymaga zawierania odrębnej umowy.

1.   Postanowienia ogólne

1.1  Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1.1.1      IBOK – Internetowe Biuro Obsługi Klienta – bezpłatna platforma internetowa (serwis internetowy) MPEC Przemyśl Sp.z o.o. funkcjonująca pod adresem internetowym: https://ibok.mpec.przemysl.pl  która ma na celu zarejestrowanym Klientom MPEC w dowolnym czasie za pomocą łącza internetowego umożliwić uzyskanie informacji związanych z aktualnymi i archiwalnymi rozliczeniami zgodnie z realizacją umowy, ułatwić dostęp do informacji, komunikatów, dokumentów, a także usprawnić i ułatwić kontakt Klienta z MPEC poprzez formularz zgłoszeń;

1.1.2      Konto Użytkownika – zestawienie dokumentów i informacji dotyczących konkretnego Użytkownika do których ma dostęp i które są widoczne tylko dla tego Użytkownika;

1.1.3      Klient – osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej będąca stroną zawartej z MPEC umowy kompleksowej sprzedaży ciepła;

1.1.4       Administrator – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.

1.1.5      Użytkownik – Klient zarejestrowany w IBOK lub inna osoba działająca w imieniu Klienta na podstawie jego upoważnienia zarejestrowana w IBOK, posiadająca swój indywidualny login oraz hasło;

1.1.6     Nazwa Użytkownika – ciąg znaków określony przez Klient a niezbędny w procesie rejestracji, a także do logowania się Użytkownika do IBOK;

1.1.7      Hasło – ciąg znaków określony przez Klienta niezbędny w procesie rejestracji, a także do logowania się do IBOK. Minimalna długość hasła to 7 znaków, w tym przynajmniej 1 znak specjalny. Hasło stanowi potwierdzenie identyfikacji Użytkownika podczas logowania się w IBOK. Uwaga!System rozróżnia wielkość wpisywanych liter;

1.2  IBOK jest własnością Administratora.

1.3  Funkcjonowanie IBOK nadzoruje Administrator.

1.4  Użytkownikiem IBOK może zostać każdy Klient,który posiada aktualną umowę sprzedaży ciepła i zarejestrował się do IBOK.

1.5   Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu poprzez umieszczenie jego znowelizowanej wersji w IBOK na stronie internetowej MPEC.

1.6  O zmianie Regulaminu Administrator poinformuje wszystkich Użytkowników umieszczając informację na stronie głównej IBOK. Nowy Regulamin staje się obowiązujący po 7 dniach od daty udostępnienia informacji przez Administratora. Brak sprzeciwu w formie pisemnej oznacza akceptację nowego Regulaminu przez Użytkownika. Wyrażenie sprzeciwu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, skutkuje niezwłocznym zablokowaniem dostępu do konta Użytkownika. 

1.7   Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązującego Regulaminu do dnia zaprzestania korzystania z IBOK.

1.8   Do poprawnego działania IBOK wymagana jest przeglądarka internetowa zapewniająca obsługę HTML w wersji 4.0 lub wyższej, CSS2 lub wyższej oraz włączona obsługa skryptów,a także prawidłowa praca systemu informatycznego (w tym: zestawu komputerowego oraz usługi dostępu do Internetu) wykorzystywanego przez Użytkownika w celu korzystania z IBOK. 

 

2.   Zasady rejestracji do IBOK.

2.1   Zarejestrowanie Klienta może nastąpić tylko poprzez elektroniczny system IBOK udostępniony przez Administratora zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2.2   W trakcie rejestracji Klient wypełnia formularz zgłoszeniowy, w którym zobowiązany jest do podania wszystkich danych w nim określonych (są to m.in. zamieszczone na fakturze: kod odbiorcy znajdujący się nad danymi adresowymi w okienku Odbiorca oraz kwota do zapłaty/zwrotu z ostatniej faktury za ciepło) oraz potwierdza akceptację Regulaminu. Niezbędne dane wymagane do zarejestrowania konta Klienta IBOK można uzyskać również w siedzibie Administratora.

2.3    Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego Klient zatwierdza wprowadzone dane przyciskiem Rejestruj oraz potwierdza poprawność adresu poczty elektronicznej klikając link weryfikacja w e-mailu przesłanym przez Administratora na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.   

2.4    Każdy formularz zgłoszeniowy jest weryfikowany przez Administratora pod względem poprawności danych.

2.5    W przypadku weryfikacji pozytywnej Administrator przesyła potwierdzenie na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail potwierdzenie aktywacji konta Użytkownika zawierające link do systemu IBOK.

2.6    W przypadku weryfikacji negatywnej (Klient podał błędne dane) Administrator przesyła na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail informację o konieczności uzupełnienia danych w celu rejestracji do systemu IBOK.

2.7    Dostęp do konta Użytkownika możliwy będzie po dokonaniu weryfikacji natomiast pełne korzystanie z serwisu będzie możliwe po kolejnej pełnej godzinie od momentu otrzymania informacji od MPEC o dokonaniu aktywacji konta Użytkownika.


3.   Warunki udostępniania usługi

3.1    Użytkownik może korzystać z IBOK po uprzednim zarejestrowaniu się. W przypadku gdy Użytkownik zapomni hasła dostępu do IBOK na stronie logowania powinien zaznaczyć opcję Odzyskiwanie hasła, która automatycznie wyśle nazwę Użytkownika i hasło na podany podczas rejestracji adres e-mail.
W przypadku gdy Użytkownik zapomni nazwy Użytkownika powinien powiadomić o tym Administratora przesyłając informację:

3.1.1         z adresu e-mail podanego przy rejestracji;

3.1.2         pisemnie pod adresem Administratora ul.Płowiecka 8, 37-700 Przemyśl lub osobiście pod tym samym adresem, w Dziale Umówi Rozliczeń pok. nr 21-23.

3.2    IBOK jest dostępny dla Użytkownika przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem pkt. 4.8 niniejszego Regulaminu.

3.3    Korzystanie przez Użytkownika z IBOK jest bezpłatne.

3.4    Użytkownik może korzystać z IBOK po wcześniejszym zalogowaniu się z wykorzystaniem indywidualnej nazwy Użytkownika i hasła.

3.5    Rozpoczęcie świadczenia usługi IBOK przez Administratora następuje z chwilą aktywacji konta Użytkownika, o której mowa w pkt. 2.7 niniejszego Regulaminu.

Rejestracja jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie dane podane przez Klienta w procesie rejestracji oraz korzystania z IBOK będą gromadzone i przetwarzane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1781);

3.6 W przypadku wypowiedzenia umowy sprzedaży ciepła Użytkownik będzie posiadał dostęp do usług świadczonych poprzez IBOK do końca okresu rozliczeniowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie ww.umowy.

 

4.   Zakres i warunki świadczenia usługi.

4.1    Każdy Użytkownik może za pośrednictwem IBOK korzystać ze swojego konta w tym w szczególności do przeglądania udostępnionych przez Administratora informacji dotyczących płatności. Użytkownik może korzystać z następujących zakładek:

4.1.1         Strona główna – prezentuje Użytkownikowi komunikaty dotyczące IBOK;

4.1.2         Faktury i płatności – zapewnia dostęp do bieżących płatności, bilansu należności, jak również historii faktur. W celu uzyskania dostępu do obrazu faktur w formacie PDF wymagane jest złożenie Wniosku o przesyłanie faktur oraz innej korespondencji drogą elektroniczną oraz akceptacja Regulaminu e-korespondencji, znajdujących się w zakładce Dokumenty w serwisie IBOK, na stronie www.mpec.przemysl.pl,a także w siedzibie Administratora;

4.1.3         Zgłoszenia – Użytkownik ma możliwość zgłaszania wniosków i zapytań bezpośrednio przez serwis IBOK oraz podglądu statusu rozpoznawania zgłoszenia i udzielonej odpowiedzi zwrotnej. Zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis sprawy, której dotyczy.

Wyjątek stanowią zgłoszenia awarii lub sytuacji wymagających natychmiastowej reakcji ze strony MPEC np. ponowne włączenie, które należy zgłaszać pod całodobowym numerem telefonu Pogotowia Ciepłowniczego 993 lub 16 670-03-71;

4.1.4         Dokumenty – pliki do pobrania m.in. Wniosek o przesyłanie faktur oraz innej korespondencji drogą elektroniczną, Regulamin e-korespondencji, Pełnomocnictwo do reprezentowania Odbiorcy, Taryfa dla ciepła MPEC, Formularz pisma do Prezesa MPEC;

4.1.5         Mój profil – zapewnia podgląd do podanych przy rejestracji danych i informacji;

4.1.6         Zmiana hasła – umożliwia Użytkownikowi zmianę hasła w dowolnym momencie;

4.2    Wszelkie operacje wykonywane przez Użytkownika zalogowanego w IBOK są zapisywane w rejestrze operacji.

4.3    Dyspozycja złożona przez Użytkownika za pośrednictwem IBOK jest ostatecznym wyrażeniem jego woli.

4.4    Każda dyspozycja złożona przez Użytkownika za pośrednictwem IBOK jest równoznaczna z jego pisemną dyspozycją i nie może być przez Użytkownika kwestionowana.

4.5    Administrator ma prawo zmiany udostępnionej usługi w ramach IBOK z powodu:

4.5.1  rozszerzenia zakresu usługi;

4.5.2  modyfikacji usługi;

4.5.3  wycofania się ze świadczenia usługi.

4.6    Zmiany dostępnej usługi obowiązują od dnia ich wprowadzenia i nie stanowią zmiany Regulaminu.

4.7    O planowanej zmianie zakresu usługi Administrator poinformuje Użytkownika umieszczając informację na stronie głównej IBOK w terminie co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem zmian.

4.8    Administrator zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w korzystaniu z IBOK w związku
z koniecznością przeprowadzania zmian bądź konserwacji systemu oraz w przypadku wystąpienia awarii.

4.9    Administrator zobowiązuje się powiadomić Użytkownika o przerwie o której mowa w pkt. 4.8 niniejszego Regulaminu, jeżeli termin planowanej przerwy czy konserwacji będzie dłuższy niż 12 godzin, umieszczając informację na stronie głównej IBOK.

4.10 Użytkownik może zasięgać informacji, zgłaszać uwagi i reklamacje związane z funkcjonalnością IBOK:

4.10.1  bezpośrednio poprzez IBOK;

4.10.2  elektronicznie na adres: mpec@mpec.przemysl.pl  lub ibok@mpec.przemysl.pl

4.10.3    pisemnie pod adresem Administratora ul. Płowiecka8, 37-700 Przemyśl lub osobiście pod tym samym adresem, w Dziale Umów i Rozliczeń pok. nr 21-23;

Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji związanych z prawidłowością funkcjonowania IBOK w terminie14 dni od daty zgłoszenia i udzielenia Użytkownikowi informacji
w takiej samej formie w jakiej zgłoszenie zostało przyjęte lub w sposób wskazany przez Użytkownika w zgłoszeniu.

 

5.   Rezygnacja z usługi.

5.1    Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z IBOK w każdym czasie, w szczególności gdy nie zaakceptuje zmian w prowadzonych do Regulaminu lub wyrazi sprzeciw dotyczący przetwarzania danych osobowych (pkt5 i 6 klauzuli informacyjnej RODO). Rezygnację można złożyć za pomocą środków,o których mowa w pkt. 4.10 niniejszego Regulaminu. Wyrażenie sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych będzie równoznaczne ze złożeniem rezygnacji z korzystania z IBOK.

5.2    Administrator zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze świadczenia usługi IBOK, w przypadku:

5.2.1         rozwiązania bądź wygaśnięcia Umowy pomiędzy Administratorem a Klientem w terminie na koniec okresu rozliczeniowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy;

5.2.2         wykorzystywania IBOK w sposób niezgodny z Regulaminem lub przepisami prawa, ze skutkiem natychmiastowym.

5.3    Powiadomienie o rezygnacji świadczenia usługi IBOK przez Administratora następuje poprzez przesłanie informacji przez IBOK lub na adres e-mail podany przez Użytkownika przy rejestracji.

5.4    Rezygnacja z IBOK skutkuje brakiem dostępu do usług świadczonych za pośrednictwem IBOK.

 

6.   Odpowiedzialność Użytkownika.

6.1    Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczać nazwę Użytkownika i hasło przed dostępem osób trzecich.

6.2    Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z korzystania z IBOK przez osoby niepowołane, które w jakikolwiek sposób weszły w posiadanie nazwy Użytkownika i hasła Użytkownika.

6.3    Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z IBOK w sposób zgodny z prawem oraz
z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6.4    Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dyspozycje realizowane za pośrednictwem IBOK.

 

7.   Odpowiedzialność Administratora.

7.1    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieodbierania przez Użytkownika wiadomości przesyłanych drogą mailową lub udostępnianych w IBOK przez Administratora.

7.2    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia nazwy Użytkownika oraz hasła dostępu Użytkownika przez osoby trzecie.

7.3    Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku aktualnych danych jakie Użytkownik powinien przekazać Administratorowi w celu poprawnego działania IBOK.

7.4    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek dóbr finansowych i nie finansowych będących następstwami zdarzeń określonych w pkt. 4.8 niniejszego Regulaminu.

7.5    Administrator nie gwarantuje poprawności pracy IBOK i nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu
w przypadku nie spełnienia przez Użytkownika zaleceń o których mowa w pkt. 1.8 niniejszego Regulaminu.

 

8.   Postanowienia końcowe

8.1    Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania do systemu teleinformatycznego Administratora treści:

8.1.1         powodujących zakłócanie pracy bądź przeciążenia systemu teleinformatycznego MPEC;

8.1.2         naruszających dobra osobiste osób trzecich,ogólnie przyjętych norm społecznych bądź przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

8.2    W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8.3    Strony deklarują, że wszystkie kwestie sporne będą rozwiązywane w drodze kompromisu, obustronnych negocjacji i polubownego porozumienia.

8.4    Ewentualne postępowanie sądowe będzie odbywać się przed sądem właściwym dla siedziby Administratora.

8.5    Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020r.


 

Klauzula informacyjna RODO  

dotycząca przetwarzania danych osobowych związanego z realizacją usługi IBOK

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1)   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o., ul. Płowiecka 8, 37-700 Przemyśl;

2)   kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 16 670 41 53 wewn. 250 / iod@mpec.przemysl.pl

3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia możliwości prawidłowego korzystania z IBOK - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

4)   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5)   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z usługi IBOK, chyba że wyrazi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych, co będzie równoznaczne ze złożeniem rezygnacji z korzystania z usługi IBOK.

6)   posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;

7)   przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8)   podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże odmowa w tym zakresie będzie skutkowała brakiem możliwości korzystania z usługi IBOK.